Alfabetisk översikt av troper och figurer

Kapitel från boken:
Peter Cassirer: Stilistiken.

Kapitel 7:
ALFABETISK ÖVERSIKT AV TROPER OCH FIGURER

Här följer en alfabetisk översikt av troper och figurer. Först anges termen och den svenska innebörden jämte en förklaring. Därefter presenteras exempel och sist anges dels vilken retorisk ändrings­kategori figuren tillhör, dels vilken av de tre huvuduppgifterna stilfiguren antas fylla.

Retoriken behandlar och kategoriserar ett mycket stort antal stilfigurer på det mest noggranna vis – ibland så noggrant att ­somliga har talat om klassificeringshysteri. I början kanske de många grekiska och latinska termerna kan verka avskräckande, och namnen är naturligtvis inte viktiga i sig – för att göra en stilanalys behöver man knappast behärska de grekiska eller latinska termerna. För de gamla grekerna var de heller inte ”rena grekiskan” – termernas innebörd var helt genomskinlig och betydelsen framgick av ordet. Därigenom var termerna inte heller i samma mening termer som för oss, utan beskrivningar. Olika retoriker använder därför inte sällan olika beteckningar för samma trop eller figur. Av den anledningen finns det ofta flera termer för samma företeelse och någon gång kan en term ha olika betydelse hos olika retoriker.

När romarna övertog retoriken översatte de termerna till latin och skapade åtskilliga själva. Då kunde olika översättare ge en och samma grekiska term olika latinska namn. Allt detta bidrar till att göra termfloran tämligen vildvuxen. Således finns två grekiska termer för när ord med samma betydelse kombineras, exempelvis gammal åldring. Den ena är tautologi (grek. ’samma betydelse’, på svenska vanligen kallad ”tårta-på-tårta”), den andra pleonasm (’överfull’). Vissa retoriker skiljer mellan dessa termer genom att betrakta den senare som beteckning för en onödig och meningslös upprepning av en betydelsekomponent och den förra för ett avsiktligt medel för att öka effekten. Dessvärre går uppfattning­arna isär om vilken av termerna som ska användas i vilket fall.

[Se även bokens kapitel 8 “Kommentarer till några troper och figurer” om Ironi, Allegori, Metafor, Metonymi och synekdoke, Antites, Hyperbol, Eufemism och Retorisk fråga].

Annonce

Aforism
Grek. ’begränsat’, pregnant, tillspetsad formulering med ofta starkt generaliserande och underhållande innehåll.
Exempel: ”En klubb som accepterar mig som medlem vill jag inte tillhöra.” (Groucho Marx).
Avvikelse, effekt: Detractio, delectare.

Akronym
’Spetsord’ – förkortning med initialbokstäverna. Se också initial­ord.
Exempel: CSN, SKF, SCB.
Avvikelse: Detractio.

Allegori
Grek. ’att säga något som ska förstås annorlunda’. En av många figurer som betecknar en diskrepans mellan det sagda och det egentligen menade. Konsekvent överföring av ett tema till en förklädd form. Vanlig för politisk opposition i auktoritära stater.
Exempel: Omöjligt utan frukt. Sagan om hästen (Dalin); ”Ensam i bräcklig farkost …” (Geijer).
Avvikelse, effekt: Docere, delectare.

Allitteration
Upprepning av samma konsonant + vokal eller konsonantförbindelse i början av betonade ord i samma sammanhang, ibland även om betonade ord som börjar på vokal. Hjälp för minnet.
Exempel: ”Lilla söta fröken Fräken ifrån Fryken”. ”Bättre än ­banken på bilar”. Gammal som gatan. Allt smör i Småland.
Avvikelse, effekt: Adiecto, delectare.

Allusion
Anspelning på händelser, personer och inte minst kända retoriska och litterära formuleringar. Eftersom läsaren/lyssnaren måste känna till det som allusionen alluderar på är det en kunskapsmässigt krävande stilfigur. Om ett citat vanställs betecknas figuren satir eller persiflage.
Exempel: ”Finlands saker är våra”, rubrik till en artikel om finsk design. Alluderar på en slogan under det finska vinterkriget 1939/ 40: ”Finlands sak är vår”. ”Aldrig har så få haft så många att tacka för så litet” (Kerstin Hallert om underhållningsprogram i svensk tv). Alluderar på Churchills berömda tack till Royal Air Force under andra världskriget: ”Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few.”
Avvikelse, effekt: Docere, delectare.

Anafor
Upprepning av samma inledningsord i några på varandra följande satser.
Exempel: ”Jag kom, jag såg, jag segrade.” (Julius Caesar).
Avvikelse, effekt: Adiecto, delectare.

Anakolut
Grek. ’brist på sammanhang’, en enligt skriftspråksnormen ­ogrammatisk, osammanhängande konstruktion, vanlig i oreflek­terat talspråk.

Anesis
Att med ett uppmjukande tillägg bryta udden av en kritisk anmärkning.
Exempel: Det här ska vi absolut inte göra, tycker jag åtminstone.
Avvikelse, effekt: Adiecto, delectare.

Apostrofering
Grek. ’att vända sig’, när talaren tilltalar någon närvarande eller frånvarande person. I senare litteratur också om tilltal av läsaren.
Exempel: ”Sjung, o gudinna, om vreden som brann hos peliden Akilles” (Iliaden). ”O sena tiders barn!” (till läsarna). ”Ack, Gösta Berling, starkast och svagast bland människor” (båda ur Gösta Berlings saga).
Avvikelse, effekt: Adiecto, delectare.

Assonans
Ljudlikheter inne i ord = inrim.
Exempel: ”Jag ville jag vore i Indialand” (Fröding).
Avvikelse, effekt: Adiecto, delectare.
Asyndes
Avsaknad av sammanbindande konjunktion, oftast och. Motsats: polysyndes.
Exempel: ”Den vidgades, den tätnade, den lade an, det small” (Runeberg).
Avvikelse, effekt: Detractio.

Blasfemi
’Hädelse’, i överf. mening smädelse.
Exempel: I ord: I hög grad beroende på omständigheterna och personliga ställningstaganden. Av troende kan också lindriga svordomar som jäklar etc. uppfattas som blasfemiska. I sak: Muham­med­karikatyrerna i Jyllands-Posten 2005 och Lars Vilks ”rondellhund” från 2007.
Avvikelse: Docere.

Dilemma
Grek. ’två vägar’, problem med två möjliga lösningar. Ofta moraliskt besvärlig valmöjlighet där argumenten för ett ställnings­tagande väger lika tungt som argumenten emot.
Exempel: Ska etablerade partier debattera med extremiströrelser?

Ellips
Grek. ’avsaknad’, förkortning av ord eller sats.
Exempel: Motell (av motorhotell). Endast medlemmar. En stor stark.
Avvikelse: Detractio.

Emfas
Grek. ’klargöra’, i modern mening eftertryck, betoning. Åstadkoms genom betonade morfologiska varianter, prosodi, ordföljds­ändring, emfatisk omskrivning och flertalet stilfigurer.
Exempel: Skall för ska. ”Det är här han bor” i stället för ”han bor här” eller ”här bor han”. ”Honom har jag inte sett på tre år”.
Avvikelse, effekt: Adiecto, movere/delectare.

Epifor
Grek. ’tillfoga’, när flera satser, meningar eller verser avslutas med samma ord; jfr anafor.
Exempel: Man hade monterat kameror i cellen för att övervaka hans alla rörelser — inte för att han överhuvudtaget nånsin rörde sig. Och man hade buggat cellen med en röststyrd bandspelare för att övervaka allt han sa — inte för att han överhuvudtaget nånsin sa något.
Avvikelse, effekt: Adiecto, delectare.

Erlebte Rede
(Svävande framställning), mellanform av relation och anföring.
Avvikelse, effekt: Immutatio, delectare.

Eufemism
Grek. ’gott tal’, förskönande omskrivning, förmildrande uttryck, ”språkets deodorant”.
Exempel: Gå bort, avsomna, gå hädan, vi ska alla den vägen ­vandra (för dö).
Avvikelse, effekt: Detractio, delectare.

Eufoni
Välljud, vacker klang.
Exempel: Mest känt i litteraturen är Coleridges början av dikten “Kubla Khan”: ”In Xanadu did Kubla Khan…”
Effekt: Delectare.

Exotism
Användning av exotiska ord, ofta namn, i första hand för deras välklangs skull.
Exempel: Se exemplet ovan!
Effekt: Delectare.

Fundament
Ord eller led före subjektet i huvudsats.
Avvikelse: Transmutatio.

Hopning
Upprepning av minst tre ord eller uttryck.
Exempel: ”Hans intresse för dylika ting var minutiöst, patetiskt och utan gräns” (Frans G. Bengtson).
Avvikelse, effekt: Adiecto, movere, delectare.

Hypallage
(Uttal hypállage). Underavdelning av metonymi. Oegentlig bestämning, användning av ett bestämningsord till ett substantiv som sammanhänger med det ord som bestämningen egentligen bestämmer.
Exempel: ”Nervösa harklingar i kulissen” (det är inte harklingarna utan skådespelarna som är nervösa). ”Sätt grytan på försiktig värme”. ”… för att slå två mycket raffinerade flugor i en smäll” (Arne Dahl).
Avvikelse, effekt: Immutatio, delectare.

Hyperbol
Överdrift, motsats litotes.
Exempel: ”I kaféet satt svenska folket som vanligt och drack punsch” (Hjalmar Söderberg).
Avvikelse, effekt: Adiecto, delectare, movere.

Hypotax
Grek. ’underordning (av satser’).

Initialord
Förkortning där de första (initiala) bokstäverna används. Kallas också akronym.
Exempel: SKS, SAS.
Avvikelse: Detractio.

In medias res
Lat. ’in i sakens mitt’, att börja en berättelse mitt i (i vart fall inte i början av) händelsekedjan.
Exempel: ”Äntligen stod prästen i predikstolen” (inledningsorden till Gösta Berlings saga).
Avvikelse: Transmutatio, delectare.

Inrim
Ljudlikheter inne i ord = assonans.
Avvikelse, effekt: Adiecto, delectare.

Insinuation
Lat. ’att sticka i barmen’.
Exempel: ”Under vetenskapens täckmantel” i upprop mot medicinska djurförsök.
Avvikelse, effekt: Detractio, delectare.

Ironi
Grek. ’förställning’, uttryck där någon betydelsekomponent har en innebörd som är motsatt dess lexikaliska betydelse; prototypiskt klandrande, ibland rent av elak.
Avvikelse, effekt: Immutatio, delectare, movere.

Katakres
Grek. ’använda fullt ut’, i modern stilistik term för misslyckad metafor.
Exempel: ”Allt tyder på att stadsdelsnämnderna blir kvarnstenar som samhällsutvecklingen redan har sprungit förbi.” (Ur Ny Demokratis gruppmotion till Göteborgs kommunalfullmäktige december 1992.) ”De onda tungor som under de senaste månaderna bidragit till att skapa en illaluktande och irriterad atmosfär i Nödinge kommun har efter torsdagens kommunalfullmäktigesammanträde definitivt tilltäppts.” (Autentiskt citat ur Ny Tid).

Kenning
Den isländska skaldediktningens gåtfulla omskrivningar (metaforer).
Exempel: Humrars båtskjul för ’havet’.
Avvikelse, effekt: Adiecto, delectare.

Kiasm
Korsvis ställning; (av den grekiska bokstaven c (chi)), ofta förbunden med antites.
Exempel: Konsten är lång, kort är vår levnad. ”Ett dåligt huvud hade han, men hjärtat det var gott” (Om Sven Dufva i Fänrik Ståls sägner). Alla känner apan, apan känner ingen.
Avvikelse, effekt: Transmutatio, delectare.

Klimax
Grek. ’stege’, höjdpunkten i en stegring.
Exempel: Se stegring.
Avvikelse, effekt: Adiecto, movere.

Kompression
Koncentrerad framställning.
Avvikelse, effekt: Detractio, delectare.

Lakonism
Kort, kärnfullt, stringent yttrande, inte sällan litotetiskt.
Exempel: ”Nu hade Gunnar sårat åtta män och dödat två. Då fick han själv två sår. Han sade till Hallgerd: ’Du ska ge mig två lockar av ditt hår och du och din mor ska tvinna dem till en bågsträng åt mig.’ ’Är det av någon vikt för dig?’ frågade hon. ’Mitt liv gäller det,’ svarade han, ’för de kan aldrig övervinna mig så länge jag kan bruka min båge.’ ’Då ska jag minnas örfilen du gav mig, och mig är det likgiltigt om du kan försvara dig längre eller kortare.’ ’Var och en har sitt sätt att bli ryktbar,’ sa Gunnar, ’och jag ska inte be dig om detta mer.’” (Ur Njals saga).
Avvikelse, effekt: Detractio, delectare.

Liknelse
Bildligt uttryck med jämförelseledet utsatt (till skillnad från i metaforen). I förtydligande syfte när ett abstrakt begrepp likställs med något konkret.
Exempel: ”Sveriges ekonomi är som en bil som har kört i diket. Och inte bara det: motorn har skurit ihop. Underhållet är eftersatt och bensinen är köpt på kredit. Och i förarsätet sitter tre borger­liga partiledare och kivas om vem som kan vrida ratten mest åt höger. Vi socialdemokrater säger: vi ska reparera bilen! Vi ska göra upp en amorteringsplan för skulderna och baxa upp bilen på vägen igen, men då krävs det, mötesdeltagare, att vi först får lyfta ut de odugliga förarna och ge dem körförbud för åtskilliga år framöver.” (Olof Palme)
Avvikelse, effekt: Adiecto, (immutatio), docere, movere.

Litotes
Grek. ’enkel, beskedlig’, underdrift, konstruerad med negation eller negerande eller inskränkande bestämning.
Exempel: Inte illa ’bra’, inte så lite ’mycket’. ”Ibland råkade de ut för små olyckshändelser, Burgunderna kringrände kung Chlodomer och satte hans huvud på ett spjut” (Frans G. Bengtson). ”Han levde under omständigheter som inte kan ha gett många anledningar till glädjeutbrott. Han var jude och marxist, en föga framgångsrik kombination i Nazityskland.” (Harry Schein).
Avvikelse, effekt: Immutatio, delectare.

Ljudsymbolik
En slags översättning av exempelvis ett synintryck till ljud; ibland nära onomatopoetiska ord.
Exempel: Glittra (ljusreflexerna ”återspeglas” i ljudkombinationen itt); blixt (som kanske är såväl onomatopoetiskt som ljudsymboliskt).

Meiosis
Grek. ’förminskning’, underdrift. Jfr litotes.
Avvikelse, effekt: Detractio, delectare.

Metafor
Grek. ’överföring’.
Exempel: ”Språkets deodoranter” (Robert Adams om eufemismer).
Avvikelse, effekt: Immutatio, docere, delectare.

Metonymi
Grek. ’ordbyte’, är som metaforen beteckning för tillfällen då man använder ett annat ord eller uttryck i stället för den egentliga beteckningen.
Exempel: ”Du skall bryta ditt bröd i ditt anletes svett”. ”Vårt dagliga bröd giv oss”. Pennan är mäktigare än svärdet.
Avvikelse, effekt: Immutatio, delectare.

Onomatopoetiska ord
’Ljudhärmande’; förstärker ordets symboliska funktion genom synestesi. (Jfr ljudsymbolik.)
Exempel: Dunder, buller, prassla, slask.
Effekt: Konkretiserar ordets symboliska betydelse.

Ordlek
Utnyttjar mångtydighet och motsättningar mellan exempelvis stav­ning och uttal.
Exempel: I love Hjo.
Avvikelse, effekt: Immutatio, delectare.

Oxýmoron
Grek. oxys, ’skarp’ och moron ’slö’, kombination av två varandra motsägande ordled, lat. contradictio in adiecto ’motsägelse i til­lägget’. Som medvetet stilistiskt medel en slags kondenserad paradox.
Exempel: Den mindre halvan, taktafel (tankefel). Jätteliten, nygammal, skitgott, fulsnygg (lexikaliserade oxymora). Talande tystnad (stilistiskt medveten oxymoron).
Avvikelse, effekt: Immutatio, delectare.

Paradox
Grek. ’motsatt förväntan’, skenbar motsägelse. Paradoxen upp­häver innebörden i det ena av de två ingående leden.
Exempel: Skynda långsamt. ”Mitt tålamod som är oändligt har nu tagit slut” (Gud till Djävulen i Hjalmar Söderbergs historiett ”Duggregnet”). ”Jag hatar Gud eftersom han är så elak. Hans enda ursäkt är att han inte finns.” (Georg Klein).
Avvikelse, effekt: Immutatio, delectare.

Parallellism
Grek. ’vid sidan av varandra’, upprepning av en syntaktisk fras med samma innebörd men varierat ordval. Jfr ”Min plan är att föra företaget framåt. Mitt mål är att vi ska bryta miljonvallen nästa år. Min vision är att vi ska introduceras på börsen före 2003!” med ”Min plan är att föra företaget framåt så att vi kan bryta miljonvallen nästa år och bli introducerade på börsen före 2003!”
Exempel: ”Dina ord har upprättat den som stapplade och åt vacklande knän har du givit kraft”. ”Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus, ja, över dem som bor i dödsskuggans dal skall ett ljus skina klart”.
Avvikelse, effekt: Adiecto, delectare.

Paratax
Grek. ’sidordning’. Grammatisk term, används huvudsakligen om samordning av huvudsatser.

Parodi
Elak, överdriven imitation.
Exempel: Den mest kända torde vara Chaplins film Diktatorn som drev med Hitler. Filmen kunde inte visas i Sverige förrän efter andra världskrigets slut 1945!
Avvikelse, effekt: Transmutatio, delectare.

Paronomasi
Användning av ord som påminner om varandra för att hävda ett egentligen icke förhandenvarande semantiskt samband.
Exempel: ”För den som är en (åtminstone tidvis) lycklig ägare till en terrier, är rasbeteckningens förknippning med terror fullt begriplig”.
Avvikelse, effekt: Immutatio, delectare.

Pars pro toto
’Delen för det hela’ (motsats totum pro parte, ’helheten för delen’), metonymi med specialnamnet synekdoke.
Exempel: ”Vacklande knän” i exemplet på parallellism ovan.
Avvikelse, effekt: Detractio, delectare.

Pastisch
Fr. (stil)imitation utan nedvärderande syfte som parodin.

Perifras
Grek. ’omskrivning’, användning av en viktig egenskap hos en person i stället för namnet.
Exempel: Statsministern, undertecknad.
Avvikelse, effekt: Immutatio, docere.

Period
Lång, konstfullt arrangerad mening. Ofta med hög grad av underordning.

Persiflage
Fr. ung. ’vissla ut’. Benämning för vanställda citat. Jämför allusion.
Exempel: ”Aldrig har så få haft så många att tacka för så litet”.
Effekt: Delectare (fast inte alltid för den som blir ut­visslad).

Polysyndes
Förknippning av led, oftast satser, med bindeord – framför allt och.
Exempel: ”Ty så obarmhärtigt är livet konstruerat att en minut innan en lycklig man dödar ett barn är han ännu lycklig och innan en kvinna skriker av fasa kan hon blunda och drömma om havet och den sista minuten i ett barns liv kan detta barns föräldrar sitta i ett kök och vänta på socker och tala om sitt barns vita tänder och om en roddtur och barnet självt kan stänga en grind och börja gå över en väg med några sockerbitar inslagna i vitt papper i högra handen och hela den sista minuten ingenting annat se än en lång blank å med stora fiskar och en bred eka med tysta åror” (ur Att döda ett barn, Stig Dagerman).
Avvikelse, effekt: Adiecto.

Pleonasm
Se tautologi.

Praeterítio
Lat. ’förbigående’. Att påstå sig inte vilja nämna något, men ändå göra det.
Exempel: Jag vill ogärna gå in på min motståndares trassliga ­affärer, men faktum är att han …
Avvikelse, effekt: Adiecto, docere/movere.

Reklamstil
Präglas av en rad retoriska finesser, bland annat ordlekar, allusioner, allitteration och exotism.
Exempel: ”Tål att slita på – stål att lita på”. ”När det ringer där du borde vara, kan du svara där du är” (reklam för mobiltelefon).
Avvikelse, effekt: Immutatio, movere, delectare.

Relation
Berättande framställning till skillnad från olika anföringsarter.

Retorisk fråga
Frågeformulerat påstående.
Exempel: ”När tänker du egentligen lära dig att …”. ”Är det jag som dömer den här matchen eller är det du?”
Avvikelse, effekt: Transmutatio, movere.

Rubrikstil
Starkt elliptisk på grund av platsbrist.
Avvikelse, effekt: Detractio, docere, movere, delectare.

Rytm
Viss regelbundenhet i främst betoning och frasering, styrd av versmått i lyrik. Mycket viktigt men svårbestämbart element i prosa.
Effekt: Movere, delectare.

Sarkasm
Grek. ’att riva sönder kött som hundar’, giftig elakhet, inte sällan ironisk.
Exempel: ”Har X överhuvudtaget läst min bok? Att döma av hans recension verkar det inte ha varit fallet. För skulle han ha det har han inte förstått ett jota, och så dum får inte ens en kulturmedarbetare i DN vara.”
Avvikelse, effekt: Avviker från konversationsregeln att man ska undvika konflikt. Delectare (utom för den drabbade).

Satir
Elegant och roande pastisch eller parafras av förlaga.

Stegring
Ökning av intensitetsgrad.
Exempel: Inte en gång till, inte på tusen år, aldrig mera!
Avvikelse, effekt: Adiecto, movere.

Svävande framställning
Anföringsform.
Avvikelse, effekt: (Transmutatio), delectare.

Synékdoke
Grek. ’medförståelse’. Se pars pro toto, totum pro parte och metonymi.
Avvikelse: Adiecto eller detractio.

Synestesi
Grek. ’samtidig förnimmelse’. Förknippning av två olika sinnes­organ.
Exempel: ”Kopparrött vrål” (Artur Lundkvist). ”Dofter som flytande mattor” (Erik Lindegren).

Tautologi
Grek. ’samma ord’, upprepning av ord med samma innehåll. Används för att beteckna såväl en stilistiskt medveten upprepning av ett innehåll i olika ord (fullt och fast, gott och väl, långt om länge) som ett överflödigt upprepande exempelvis backa bakåt (jfr pleonasm). Känt som ’tårta på tårta’.
Exempel: Folkdemokrati användes i vissa kommunistiska diktaturer i avsikt att framstå som särdeles demokratiska. Historiskt sett består uttrycket av två ord för samma sak – det grekiska ordet demos betyder nämligen ’folk’. Men som så ofta inom semantiken kan man hävda att en folkdemokrati är (var?) något annat än en riktig demokrati, och då blir uttrycket inte tautologiskt i pejorativ mening.
Avvikelse, effekt: Adiecto, delectare (om figuren är avsiktlig).

Totum pro parte
Helheten för delen. Se metonymi.
Exempel: ”I kaféet satt svenska folket som vanligt och drack punsch.” (Hjalmar Söderberg).
Avvikelse, effekt: Adiecto, delectare.

Travesti
It. ’förklädnad’, framställning av ett motiv i en för detta ovanlig, ofta opassande form (stil) med milt förlöjligande syfte. Också om förändring eller förvanskning av citat. Jfr pastisch och parodi.

Truism
’Självklarhet’, stilistiskt/innehållsligt fel.
Exempel: ”Om vi bara använder tänkandet när vi står inför olösliga problem kommer tänkandet sannolikt aldrig att bli en angenäm färdighet.” (Edward de Bono).
Avvikelse, effekt: Adiecto på innehållsplanet. Kan ge intryck av viss enfald.

Underdrift
Brott mot maximalregeln. Se litotes och meiosis.

Upprepning
Exempel: ”Sverige, Sverige, Sverige” (Inledningen till Heidenstams dikt).
Avvikelse, effekt: Adiecto, movere.

Variation
Ungefär samma sak sägs med olika ord eller uttryck (variatio delectat, ’omväxling förnöjer’)
Exempel: Så bra! Så kallt! Så lugnt spelat av Kjell.” (referat av tennismatch).
Avvikelse, effekt: Adiecto, movere/delectare.

Zeugma
Grek. ’ok’, pl. zeugmata. Ett ord (oftast verb) får uppbära två olika betydelser, i allmänhet en konkret och en abstrakt.
Exempel: ”Han hade fyrtal på hand och hjärtat i halsgropen.” ”Han förlorade sin förmögenhet och därpå sitt förstånd.” ”Hennes ICA-kasse var full med mat och omtanke.” ”Herrens vägar är outgrundliga och ofta av asfalt.”
Avvikelse, effekt: Detractio, delectare.

Överdrift
Brott mot maximalregeln.
Avvikelse, effekt: Adiecto, docere/movere/delectare.

.


Bibliografiskt

Om Peter Cassirer

Peter Cassirer är  numera nöjd pensionär och kan se tillbaka på ett yrkesliv som docent vid Göteborgs Universitet – med stort fokus på stilistik.
Han har gett ut böcker om stil och retorik som Stilen i Hjalmar Söderbergs ”Historietter”, ­Huvudlinjer i retorikens historia samt Konsten att manipulera ett sammanträde.

cassirer


Peter Cassirer: Stilistiken.
Retorikförlaget 2015, s 150-165.

Author profile

Peter Cassirer (1933-2020) docent em vid Göteborgs Universitet – med stort fokus på stilistik.
Han har gett ut böcker om stil och retorik som Stilistiken, ­Huvudlinjer i retorikens historia samt Konsten att manipulera ett sammanträde. För RetorikMagasinet har har skrivit en rad artiklar

Lämna ett svar