Hållbarhetsretorik och hållbar retorik

Nu växer forskningsfältet environmental humanities. Mänsklighetens stora utmaningar när det gäller miljön kan inte lösas enbart med naturvetenskap och teknik. Humanistiska och kommunikativa perspektiv har visat sig fruktbara för förståelsen av varför människor väljer som de gör och vilka förutsättningar som krävs för förändring. Förvånansvärt lite retorikforskning handlar dock om hållbarhetsfrågor trots att retoriska begreppsapparater och synsätt har potential att ge viktiga bidrag. Den här översiktsartikeln handlar om vad fältet hållbarhetsretorik skulle kunna vara och bidra med. Den sammanfattar fältets historik, kartlägger forskningsfronten och lyfter fram tre exempel på särskilt intressanta teman. Dessutom diskuterar den ett förhållningssätt till relationen mellan forskning, utbildning och medborgarskap.

Denne artikel er premium-materiale. Få tilgang til retorisk kundskab: Digital tillgång – 1 månad, Digital tillgång – Ett halvt år, Digital tillgång – Ett dygn or Retorikförlagets vänner. Allerede tilgang? log ind her

Läs mer…

Förord – Topos som meningsskapare

Maria Wolrath Söderberg “Topos som meningsskapare“.   Förord Den här avhandlingen förenar två av mina huvudintressen, retorik och lärande, med nyfikenheten på ett fenomen som tycks särskilt aktuellt i det postmoderna samhället, nämligen mångfalden av val och möjliga synsätt i kombination med en alltmer rastlös förändringstakt. Det händer i alla människors liv att det gungar Läs mer…

Spelets retorik

Projektpresentation. TV- och datorspel är ett allt viktigare kulturellt medium. Spelen ger ofta mer än förströelse. De utgör också en arena för social samvaro, för meningsutbyte och för skapande av doxa. Därför är de ett viktigt område för retoriska studier. Särskilt intressanta finner vi emellertid spel som har utvecklats i opinionsbildande syfte. Det är som vi ska visa ett växande fenomen som är relativt obeforskat. Södertörns högskola initierar nu ett internationellt forsknings- och samverkansprojekt på temat Spelretorik. I denna artikel vill vi föreslå några forskningsansatser som vi finner särskilt angelägna, och som alla på olika vis ställer spelmediets specifika retoriska möjligheter i centrum. Vi presenterar också en preliminär kategorisering av olika påverkansfunktioner i spel som vi menar kan vidareutvecklas till att fungera som ett basalt analysraster Läs mer…

Aristoteles enthymem

Aristoteles enthymem har ofta beskrivits som en syllogism som antingen saknar en premiss eller som bygger på det osäkra. Det är tolkningar som har växt fram i relief mot logiken och som får konsekvenser för vad vi ser och inte ser när vi studerar mänsklig kommunikation. I artikeln undersöks några sådan tolkningar av enthymemet. Dessa ställs sedan mot ett alternativt betraktelsesätt där enthymemet ses som en diskursiv process där talarens resonemang aktiverar lyssnarens meningsstrukturer så att det uppstår någon form av koherens

Denne artikel er premium-materiale. Få tilgang til retorisk kundskab: Digital tillgång – 1 månad, Digital tillgång – Ett halvt år, Digital tillgång – Ett dygn or Retorikförlagets vänner. Allerede tilgang? log ind her

Läs mer…