Social mening – en retorisk fråga

Traditionellt sett har retorikvetenskapen adresserat meningsfrågor med utgångspunkt från en avsändares uppsåt att på ett eller annat sätt påverka sin publik. I ljuset av den kritik som under de senaste decennierna, inom human- och samhällsvetenskaperna, riktats mot de traditionella begreppen för mening, kunskap, politik och makt framstår det idag som önskvärt att komplettera och delvis omarbeta denna traditionella retoriska syn på mening. Att enbart fokusera på hur mening genereras inom eller mot bakgrund av typiska retoriska situationer förslår inte. I denna essä argumenterar jag för att utvidga det retoriska meningsbegreppet till att omfatta också social mening, såsom detta senare begrepp kan utformas med utgångspunkt från Ernst Cassirers och Cornelius Castoriadis filosofiska antropologier

Läs mer…

Återkomst och transformation – Perelmans nya retorik

Chaïm Perelman: Retorikens imperium. Retorik och argumentation Mats Rosengren: Översättarens förord Retoriken har aldrig stått särskilt högt i kurs inom den väster­ländska filosofin. Den drabbades hårt av Platons en­ögda fördömande, och de filosofer som likväl insett dess värde har lagt sig vinn om att, likt Platon, framställa sin egen retorik som opartisk objektivitet, vetenskaplighet och Läs mer…

Introduktion – Doxologi

Introduktion Introduktionen till boken “Doxologi – en essä om kunskap“, Mats Rosengren, Retorikförlaget 2008, s. 9-15. Bibliografisk Författare: Mats Rosengren är professor i retorik vid Uppsala universitet. Prolog – för doxologin När man som läsare ger sig in i en filosofisk studie av den kunskap vi människor producerar och traderar väntar man sig kanske att Läs mer…

Doxa och den nya retorikens kunskapssyn

I denna artikel gör Mats Rosengren ett försök att bestämma det för retoriken helt centrala begreppet doxa – alltså de försanthållanden, trosföreställningar, fördomar, åsikter etc. som är de rådande inom en större eller mindre grupp människor. Utgångspunkten är retorikfilosofen Chaïm Perelman som mer än någon annan har visat hur retoriken också är en filosofi – men en filosofi som i motsats till den ­traditionella, rationalistiska filosofin är baserad på common sense. En filosofi som varken är evig eller absolut – men bunden till vår tid och värderingar.

Läs mer…