CFP: Virksomhetsretorikk: Hva, hvordan og hvorfor?

Artikelrop / CFP

Alle virksomheter kommuniserer, enten de er korporasjoner, små selskap, frivillige organisasjoner eller myndigheter. Men på tross av at virksomheter griper inn i vår hverdag, er retorikken deres fortsatt et lite utforsket område. Med dette artikkelropet ønsker vi å invitere bidrag som tar for seg virksomhetsretorikk i vid forstand.

Bidrag kan dreie seg om alle former for tekster som virksomheter produserer og/eller virksomheters politiske innflytelse gjennom bruk av retorikk. Vi anlegger et bredt perspektiv på retorikk som også inkluderer visuell kommunikasjon for eksempel i form av arkitektur og bekledning. Vi forventer like fullt at bidragene støtter seg på teori fra den retoriske tradisjonen.

Av aktuelle tema er for eksempel artikler som fokuserer på retoriske situasjoner som virksomheter befinner seg i og de arketypiske strategiene de tar i bruk. Flere har dessuten påpekt at virksomheters retorikk skiller seg fra individuelle retorers retorikk. For eksempel: Enkelttalerne vil forsøke å styrke ethos ved å legge vekt på sin praktiske kunnskap, sin moralske karakter, og demonstrere velvilje overfor sitt publikum. Dette må nødvendigvis gi seg andre utslag når det er et kollektiv som kommuniserer. På hvilken måte kan en virksomhet sies å ha god karakter?

Og hva slags retorikk bruker virksomhetenes ledere? Hva ligger i begreper som ’retorisk lederskap’ og ’ledelsesretorikk’? Hva er forholdet mellom organisasjons­kultur og retorikk? Hvorfor møter vi stadig flere ledere på kurs i retorikk?

Annons
Retorisk praksis
Retorisk praksis

Retorisk praksis handler om retorik som praktisk udøvelse af sproget. Fordi retorikken handler om frembringelse – ikke kun beskrivelse – af tekster til brug i praksis, er den retoriske argumentationsteori ikke kun deskriptiv, men også normativ... Läs mer...

Dette er bare noen av de områdene der retorisk forskning kan bidra med innsikt og skape forståelse. Vi inviterer interesserte forskere til å bidra med artikler av teoretisk og/eller empirisk art om tematikken.

I første omgang ber vi om innsendelse av synopsis innen 30. april, 2015. Utvalgte bidrag bes så ferdigstilt innen 15. oktober, 2015. Planen er at spesialnummeret skal være ute våren 2016.

Kontaktadresser:

Øyvind Ihlen, professor, Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo; oyvind.ihlen@media.uio.no
Jonas Gabrielsen, lektor, Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier, Roskilde Universitet; jonasg@ruc.dk
Lena Lid Falkman, forsker, Stockholms Handelshögskola; Lena.Lid.Falkman@hhs.se

Author profile
Author profile

Ph.d. i retorik. Undervisar bland annat på Roskilde Universitetscenter. [2016]

Author profile

Lena Lid Falkman er assosiert forsker ved Arts of Business and Culture, Handelshögskolan i Stockholm, og ved Leadership Learning Research Center, Florida State University.

Lämna ett svar