Retorik som humanvetenskaplig kunskapsteori

Retorik är något mycket viktigare och mycket bredare än en teknik eller en träning i att åstad­komma en effekt. Det handlar då inte bara om att använda språket på ett effektivt sätt, utan om att förmå lyssna på vad språket säger och förstå vad det visar. På samma sätt som positiva vetenskaper (med naturvetenskapen som paradigm) försöker förklara en existerande företeelse, kan man säga att varje konst – som till exempel retoriken – också har sin vetenskapliga förklaring. I ena fallet för­klaras vad någonting är, i det andra förklaras hur någonting görs. Det handlar egentligen inte bara om en, utan om två former av vetande eller vetenskap: en kunskap om fakta (lat. facta = det givna eller det redan gjorda) och en kunskap om handlingar; man skulle kalla det facienda (= det som ska göras, och på vilket sätt).

Denne artikel er premium-materiale. Få tilgang til retorisk kundskab: Digital adgang – 1 månad, Digital adgang – Ett halvt år, Digital adgang – Ett år, Digital adgang – Ett dygn or Retorikforlagets venner. Allerede tilgang? log ind her

Läs mer…

Den demokratiska dialogen

Om förhållandet mellan talarkonst och folkstyre i ljuset av några retoriska begrepp. Genom sin rika kontextualisering förutsätter retoriken en genomtänkt syn på ­människan, kunskapen, samhället och språket. Den här långa raden av viktiga anknytningar till andra lärdomsgrenar sätter talarläran i samband med vida fält av humanistiskt tänkande. Man kan rentav se den som navet i ett hjul av föreställ­ningar kring våra livsbetingelser och handlingsformer.
I den här artikeln utvecklar Lennart Hellspong insikten om retorikens vidare innebörd i en bestämd rikning. Det gäller dess relation till samhället, till vårt sätt att ­ordna gemensamma frågor genom att handla politiskt.

Denne artikel er premium-materiale. Få tilgang til retorisk kundskab: Digital adgang – 1 månad, Digital adgang – Ett halvt år, Digital adgang – Ett år, Digital adgang – Ett dygn or Retorikforlagets venner. Allerede tilgang? log ind her

Läs mer…

Teoriens topik – och kunskapens retorik

Detta skulle ha varit en recension. Men under läsningen av Jørgen Holmgaards ‘Teoriens topik’ fann Lennart Hellspong såpass många oformulerade retoriska ­tankar att recensionen utvecklade sig till ett utkast till ett forskningsprogram. Men kanske det inte är så långsökt som det kan låta: Teoriens topik är ett berg till en fackbok som söker göra vetenskapliga teorier fattbara genom att tolka dem som myter eller textliga uttryck. Som sådana är vetenskapens teorier högintressanta för ett retoriskt studium. Men det kräver samtidigt ett utvidgat retorikbegrepp och en annan förståelse av kunskap.

Denne artikel er premium-materiale. Få tilgang til retorisk kundskab: Digital adgang – 1 månad, Digital adgang – Ett halvt år, Digital adgang – Ett år, Digital adgang – Ett dygn or Retorikforlagets venner. Allerede tilgang? log ind her

Läs mer…

Poetisk kunnskap

Inntil nylig har den italienske humanisten og professoren i retorikk i Napoli, Giambattista Vico (1668-1744) blitt viet liten oppmerksomhet. Hans verk bør igjen bli aktuelt lesestoff. Mellom Vicos tenkning i La Scienza Nuova rundt den poetiske kunn­skapen og dagsaktuelle diskusjoner av pragmatisk og retorisk karakter finner vi påfallende likhetstrekk.Vicos teori om de retoriske figurenes betydning for vår kunn­skap er av generell interesse innenfor de humanistiske fagenes epistemologi. Grunnen til dette er den vekt Vico legger på retorikkens inventio-aspekt og de konsekvenser han trekker av dette, både når det gjelder å forstå hva vitenskapelig tenk­ning er og når det gjelder forståelsen av menneskets vesen

Denne artikel er premium-materiale. Få tilgang til retorisk kundskab: Digital adgang – 1 månad, Digital adgang – Ett halvt år, Digital adgang – Ett år, Digital adgang – Ett dygn or Retorikforlagets venner. Allerede tilgang? log ind her

Läs mer…