Integritetspolicy (GDPR)

Version: 2018-05-23

Retorikförlaget AB, i fortsättningen gemensamt kallat ”förlaget” eller ”Vi”, värnar om din personliga integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. Med “personuppgifter” avser vi all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person. Vår policy beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Retorikförlaget behandlar olika typer av personuppgifter. Vi behandlar t.ex. personuppgifter för de upphovspersoner som är delaktiga i vår utgivning, för de personer som köper våra böcker, tidningar och digitala produkter (i fortsättningen gemensamt kallade ”tjänsterna”). Nedan beskriver vi i detalj hur och varför vi behandlar dina personuppgifter

Retorikförlaget är personuppgiftsansvarig med hänsyn till tjänsterna, men andra utvalda samarbetspartners, leverantörer eller dotterbolag kan uppträda som personuppgiftsbiträden eller vara personuppgiftsansvariga för vissa personuppgifter tillsammans med Retorikförlaget.

Genom att lämna dina personuppgifter till oss och godkänna tillämpliga villkor samtycker du till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med vad som anges i de särskilda villkoren för respektive tjänst och denna integritetspolicy. Om du lämnar någon annans personuppgifter till oss är du ansvarig för att vi får behandla även de personuppgifterna i enlighet med tillämpliga integritetsvillkor.

Annonce

Ändringar i denna integritetspolicy meddelas genom att de nya villkoren publiceras här på denna sida på Retorikförlagets webbplats och vi rekommenderar att du regelbundet tar del av dessa.

INSAMLING OCH BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Insamling och behandling av personuppgifter kan ske när du till exempel köper våra produkter, registrerar dig för nyhetsbrev eller via cookies när du besöker någon av våra webbplatser eller när du använder tjänsterna. Dina personuppgifter kan finnas med i våra interna kontaktuppgifter som en affärskontakt. Insamling av personuppgifter kan även ske i vår omvärldsbevakning.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OCH VARFÖR?

Hantera köp

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att hantera köp av våra produkter eller tjänster. Det är nödvändigt att du lämnar de uppgifter vi efterfrågar för att vi ska kunna hantera ditt köp. Om du inte lämnar dessa uppgifter kan du inte genomföra köpet. Denna behandling inkluderar även kommunikation gällande ditt köp.

Uppgifter Laglig grund för behandlingen
 • Identitetsuppgifter t.ex. namn
 • Kontaktuppgifter t.ex. e-postadress, telefonnummer, adress
 • Betal- och kvittouppgifter
Behandlingen är nödvändig för att uppfylla avtalet med dig.
Lagringsperiod: Från insamlandet och för den tid som krävs av bokföringslagen och annan tillämplig lagstiftning.


Hantera avtal med författare, översättare, illustratörer och andra upphovspersoner

Vi behandlar dina personuppgifter som lämnas i samband med att du ingår ett avtal med oss, eller under avtalets tid, för att möjliggöra våra och dina åtaganden. I avtalet ingår bland annat reglering kring framtagande av manus, produktion, utgivningsverksamhet, marknadsföring, distribution av artikelinformation och försäljning av ett verk. Vidare finns åtaganden om uppföljning av försäljningen och utbetalning av ersättning till dig.

Beroende på vilken typ av avtal vi har träffat med dig kan vi behöva lagra ditt personnummer för att vara säkra på att korrekt kunna identifiera dig och slutföra finansiella åtaganden som royaltyutbetalningar och liknande. Vi behandlar även ditt namn inom ramen för en förteckning över Retorikförlagets utgivna verk (ISBN, Upphovspersoner och titel) för att kunna möjliggöra vår utgivningsverksamhet. 

Uppgifter Laglig grund för behandlingen
 • Namn, personnummer, adress,
 • E-post, telefonnummer, kontonummer
 • Bilder
Behandlingen är nödvändig för att uppfylla avtalet med dig.

Ditt och vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter som behövs för artikelinformation och kommunikation kring andra projekt.

Lagringsperiod: Från insamlandet och så länge avtalet är giltigt. Efter utgången av avtalet, om inget annat uttryckligen överenskommits, raderas alla personuppgifter ur våra system och databaser inom 24 månader om inte betalningsåtaganden kvarstår. Undantag från radering av personuppgifter gäller också för sådant vi behöver spara enligt lag, till exempel enligt bokföringslagen och inkomstskattelagen.

Vi sparar kopior på ingångna avtal kopplade till ett verk samt den korrespondens som lett fram till ett avtal under den upphovsrättsliga skyddstiden enligt svensk lag.

 

Hantera konton för digitala produkter och tjänster

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att hantera ditt konto hos Retorikförlaget för att till exempel erbjuda dig digitala produkter, kommunicera med dig, besvara förfrågningar från dig, hantera reklamationer, säkerställa att dina uppgifter är korrekta och uppdaterade och för att hantera en eventuell tvist.

Uppgifter Laglig grund för behandlingen
 • Identitetsuppgifter t.ex. namn
 • Kontaktuppgifter t.ex. e-postadress, telefonnummer, adress

 

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla det avtal som ingåtts mellan Retorikförlaget och dig avseende kontot.
Lagringsperiod: Så länge kontot är aktivt och har en giltig licens.  Efter 36 månaders inaktivitet avidentifieras kontot från dina personuppgifter.

 

Hantera manuskript som sänds till Retorikförlaget

Blivande författare kan skicka in manuskript, synopsis eller idéer om bokprojekt till oss via e-post. Vi sparar de personuppgifter du lämnar för att kunna kommunicera med dig. Var noga med att inte skicka originalmanus, bilder eller liknande, då vi inte har möjlighet att ansvara för dessa.

Uppgifter Laglig grund för behandlingen
 • Identitetsuppgifter t.ex. namn
 • Kontaktuppgifter t.ex. e-postadress, telefonnummer, adress

 

Behandlingen är grundad på ditt samtycke till att vi ska kunna kommunicera med dig.
Lagringsperiod: Vi sparar dina personuppgifter intill dess att vi har tagit beslut kring ditt manuskript eller synopsis, dock aldrig längre än 24 månader från det att personuppgifterna kom oss tillhanda.

 

Hantera anställningsärenden

Alla ansökningar och intresseanmälningar om anställning hos oss ska ske via de e-postadresser som finns angivna under lediga tjänster på vår webbplats. Vi sparar de personuppgifter du lämnar för att kunna kommunicera med dig i det aktuella rekryteringsärendet.

Uppgifter Laglig grund för behandlingen
 • Identitetsuppgifter t.ex. namn
 • Kontaktuppgifter t.ex. e-postadress, telefonnummer, adress
 • Ålder/personnummer

 

Behandlingen är grundad på ditt samtycke till att vi ska kunna kommunicera med dig kring aktuellt rekryteringsärende.
Lagringsperiod: Om ansökan inte leder till anställning sparar vi dina personuppgifter i 6 månader efter att rekryteringsärendet är avslutat. Vid anställning sparas dina personuppgifter under hela anställningstiden och därefter den tid som krävs av annan tillämplig lagstiftning.

 

Nyhetsbrev

Genom att godkänna nyhetsbrev från Retorikförlaget lämnar du ditt samtycke till elektronisk marknadsföring enligt marknadsföringslagen från oss. Vi behandlar dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrev till dig. Vi kommer aldrig att sälja din epost till tredjepart.

Du har rätt att, när som helst, avregistrera dig från utskick genom att meddela detta till oss eller själv avregistrera dig via länk i utskicken.

Uppgifter Laglig grund för behandlingen
 • Identitetsuppgifter t.ex. namn
 • Kontaktuppgifter t.ex. e-postadress
Grund för behandlingen är ditt samtycke till att motta nyhetsbrev från Retorikförlaget.
Lagringsperiod: Till dess att samtycket återkallas.

 

Kontaktpersoner hos återförsäljare, leverantörer och andra samarbetspartners

Vi behandlar kontaktuppgifter för att kunna kommunicera med våra återförsäljare, leverantörer och andra samarbetsparters.

Uppgifter Laglig grund för behandlingen
 • Identitetsuppgifter t.ex. namn
 • Kontaktuppgifter t.ex. e-post och telefonnummer som är relaterade till ditt arbete.
Grund för behandlingen är vårt och ditt berättigade intresse av att kunna kommunicera kring affärsrelaterade frågor.
Lagringsperiod: Så länge vi har ekonomiska transaktioner med det företag/organisation som du företräder och ytterligare 24 månader. Undantag gäller dock för uppgifter vi måste spara enligt lag, t.ex. bokföringslagen.

 

Hantering av kundserviceärenden

Nödvändig hantering för att kommunicera och besvara eventuella frågor till kundservice via telefon, e-post, sociala medier eller övriga kanaler. Även utredning av eventuella klagomål och supportärenden inbegripet teknisk support.

Uppgifter Laglig grund för behandlingen
 • Identitetsuppgifter t.ex. namn
 • Kontaktuppgifter t.ex. e-postadress, telefonnummer, adress
 • Tekniska uppgifter t.ex. om din utrustning
Behandlingen är grundad på vårt berättigade intresse av att kunna hantera ditt kundserviceärende.

Behandlingen kan även vara grundad på våra avtalsenliga förpliktelser enligt avtalet med dig.

Lagringsperiod: Till dess att kundserviceärendet har avslutats och ytterligare 12 månader för eventuell uppföljning

 

 

Rättsliga förpliktelser

Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut, t.ex. bokföringslagen, skattelagstiftningen, penningtvättslagen etc.

Uppgifter Laglig grund för behandlingen
 • Identitetsuppgifter t.ex. namn
 • Betalningsinformation
 • Kontaktuppgifter t.ex. e-postadress, telefonnummer, adress
 • Kvittouppgifter, t.ex. uppgift om genomförda köp
Behandlingen är grundad på rättsliga förpliktelser.
Lagringsperiod: Enligt Sveriges gällande lagar och förordningar på respektive område.  

 

HUR LÄNGE SPARAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter sparas så länge som det är nödvändig för att uppfylla ändamålen med vår behandling. Efter det kommer vi att på ett säkert sätt radera eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig.

VILKA DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER MED?

Vi delar i vissa fall information, inklusive personuppgifter, med externa mottagare, t.ex. företag, leverantörer och organisationer. Vi säljer aldrig dina uppgifter till någon annan. Samtliga mottagare behandlar endast dina uppgifter i enlighet med Retorikförlagets instruktioner och endast efter att de undertecknat ett personuppgiftsbiträdesavtal. Dessa mottagare får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att skydda dina personuppgifter.

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns i Sverige. Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. Vi kan i förekommande fall överföra dina personuppgifter till andra mottagare, t.ex. myndigheter och utvalda företag, än de som angivits ovan om det är nödvändigt för vissa syften.

Mottagare Syfte Laglig grund för överföringen
Myndigheter Vi kan lämna nödvändig information till myndigheter om vi enligt lag är skyldiga att göra det. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser.
Betallösningar Vi kan lämna betalinformation till kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla det ingångna avtalet.
Domstol, Motparter, etc. I samband med en rättstvist kan vi överföra uppgifter till andra parter. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.
Potentiella köpare

och säljare

Vi kan komma att dela information med potentiella köpare och säljare om vi skulle sälja hela eller delar av verksamheten eller vid en sammanslagning. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra avyttringen eller sammanslagningen.

 

HUR SKYDDAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Retorikförlaget har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot t.ex. förlust, manipulation eller obehörig åtkomst. Vi anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder till den fortlöpande tekniska utvecklingen.

ANDRA APPLIKATIONER/WEBBSIDOR

I Retorikförlagets tjänster kan det förekomma länkar till andra applikationer och/eller webbsidor som inte kontrolleras av Retorikförlaget. Vi ansvarar inte för innehållet i länkade applikationer/webbsidor och den behandling av personuppgifter som eventuellt görs av ägare eller operatörer av länkade webbsidor.

COOKIES

Retorikförlaget kan komma att använda cookies på våra digitala tjänster. Information om hur Retorikförlaget använder cookies, vad de används till och hur du kan undvika dem framgår av gällande cookiesvillkor som du hittar på respektive webbplats.

DINA RÄTTIGHETER

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla dina rättigheter.

 • Tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att begära ut information från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett s.k. registerutdrag.

 • Begära rättelse

Vidare har du, om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, rätt att begära rättelse av uppgiften.

 • Återkalla samtycke med framtida verkan

I den utsträckning vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen med framtida verkan.

 • Motsätta dig behandling för ändamål rörande direkt marknadsföring

Du har rätt att, när som helst, motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter för ändamål rörande direkt marknadsföring och avregistrera dig från fortsatta utskick genom att anmäla detta till oss, t.ex. genom att klicka på en avregistreringslänk i utskicket.

 • Motsätta dig viss behandling

Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på vårt berättigade intresse om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger integritetsintresset.

 • Radering

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

 • Begränsning av behandling

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Notera dock att om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig.

 • Dataportabilitet

Du har rätt att få en digital kopia, i den mån det är tekniskt möjligt, på de personuppgifter som rör dig i ett välkänt, strukturerat, digitalt inläsbart format. Rätten till dataportabilitet, till skillnad från rätten till registerutdrag, omfattar endast uppgifter som du själv har tillhandahållit till oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t.ex. ett avtal med dig. 

VEM KONTAKTAR DU VID FRÅGOR?

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter framgår nedan. Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen https://www.datainspektionen.se/.

Kontaktuppgifter:

Retorikförlaget AB

Grönegatan 17, S-254 75 Ödåkra, Sverige.

info@retorikforlaget.com

Ansvarig för dessa denna policy och för intergritetsfrågor: Peter Ström-Søeberg, peter@retorikforlaget.com

Lämna ett svar