ISHRs 13 konferens

Konferensrapport

Konferensrapport ISHRs 13 konferens Warszawa, juli 2001.

Bibliografiskt

Anders Sigrell är lektor vid Umeå universitet.

Rhetorica Scandinavica 19 (2001), s 87.

Annons

Rapporten

Den trettonde konferensen med International Society for the History of Rhetoric (ISHR) hölls i Warszawa den 23-29 juli i år. Konferensens tema var välvalt med tanke på dess lokalisering: The Rhetoric of Transition. Som plenarföredrag fick vi bland annat höra den spanske klassicistprofessorn Mayardomo tala om den spanske 1500-talsretorikern Vives och hans betydelse för politiska förändringar i Spanien fram till idag. Prof. Jeanne Fahnestock höll ett annat plenarföredrag där hon övertygande visade att retoriska figurer inte bara hjälper till att förmedla forskningsresultat på ett effektivt sätt, utan också i stor utsträckning är själva motorn i forskningsprocessen. Hon valde medvetet bort metaforer och andra tanke­figurer då de är så erkända som redskap för tanken, och koncentrerade sig i stället på de språk­liga figurerna. Exemplet hon tog var antemetabola, med textexempel från Kepler, Newton och Harvey. Undertecknad har alltid haft svårt att ­fullt ut förstå den typen av språklig fokusering, då ethos och pathos riskerar att överbetonas på logos bekostnad. Men Fahnestock var som sagt mycket övertygande, och ställningstagandet för stilfigurernas betydelse är i linje med retorikens själva grundtanke, att språket formar tanken och vår uppfattning av en omgivande verklighet.

Det är av flera skäl fascinerande att se över 200 retorikhistoriker träffas för att dryfta akademiska frågeställningar. Naturligtvis blir bidragen mycket disparata och knappast möjliga för en enskild deltagare att fullt ut uppskatta, eller ens överblicka. Som brukligt är utgör dock de sociala kontaktytorna den kanske största behållningen på den här typen av konferenser. Dessa kontakt­ytor underlättades på ett synnerligen välordnat sätt i Warszawa, till exempel med väl tilltagna mat- och dryckesransoner med hjälp av ett gene­röst bidrag från Telekomunikacja polska S.A.

Intressant också, från en minoritetsspråklig horisont, att den engelska hegemonin tilläts brytas. Det fanns såväl hela sessioner som enskilda bidrag på franska, spanska, italienska och tyska.
Det skandinaviska bidraget var glädjande stort, med deltagande från en mängd olika institutioner. Några ur högen: det svenska progymnasmataprojektet som utgjorde lejonparten av den välbesökta progymnasmatasessionen. Päivi Meh­tonen från Finland som talade om det spännande ämnet ”Rhetoric of obscurity and confu­sion”. Lisa Storm Villandsen och Merete Onsberg från Köpenhamn. Amund Bördahl från Norge, som utifrån exemplet Aslacus Bergensis, mycket inspirerat talade om problemen för bekännande ramistretoriker att upprätthålla delningen av retorik i retorik och dialektik i sina läroböcker. Därmed spred Bördahl också lite stimulerande skepsis angående Ramus betydelse för retoriken och dess fortsatta mottagande. NNRHs (Nordiska Nätverket för Retorikens Historia) middag på onsdagskvällen, föredömligt arrangerad av ­Stefan Ekman i Pernille Harstings frånvaro, gav till­fälle för retorikhistoriskt intresserade skandi­naver att träffas under mer avslappnade former.

För den intresserade rekommenderas ett besök på ISHRs hemsida http://ishr.ucdavis.edu
Där finns program och abstract utlagda.

Author profile

Professor i retorik vid Lunds universitet.

Lämna ett svar