Juridisk genomslagskraft: inledning

Gabrielsen & Høedt-Rasmussen: Juridisk genomslagskraft. Att övertyga muntligt som jurist.

# 1 Om bokens idé och hur boken kan läsas

Den här boken är resultatet av ett möte. Dels ett möte mellan två människor – Inger och Jonas, som i åratal har varit knutna till de juridiska processpelen på Köpenhamns Universitet, där de både har hand om ordinarie undervisning i rättslig retorik och tränar grupper av elitstudenter inför deltagande i internationella tävlingar. Dels ett möte mellan olika professionella erfarenheter av ledarskap, forskning, föredrag, undervisning och så vidare. Dels ett möte mellan två ämnes­traditioner – juridiken och retoriken.

Mötet blev en resa från förvåning över nyfikenhet till insikt. Vi blev inledningsvis förvånade över att så olika ämnesinriktningar, erfarenheter och förmågor kunde användas för att träna samma kompetens: Juridisk genomslagskraft. Sedan kom nyfikenheten: Vad var det den andra gjorde och kunde, som jag inte själv gjorde och kunde, och vad kunde vi lära av varandra? Vi bestämde oss för ett närmare samarbete, att utmana oss ­själva och varandra och att se de olika ämnesinriktningarna, erfaren­heterna och förmågorna som ömsesidigt berikande. Det resulterade i nya insikter – och i denna bok.

Det är mötet – det personliga, det erfarenhetsmässiga och det ämnesmässiga – som är bokens grundbult. I stället för att hålla oss till specifika ämnestraditioner och vanliga rutiner, ställde vi oss själva en rad grundläggande frågor och tog vara på alla svar som belyste frågorna, oavsett vilken ämnestradition eller praktisk erfarenhet svaret tog utgångspunkt i: Hur får man juridisk genomslagskraft? Vad ska man veta och kunna för att kunna resa sig från sitt skrivbord och bemästra juridiken muntligt? Hur använder man sig som jurist av sina ämneskunskaper för att påverka och få inflytande i det offentliga rummet? Och hur övar man sådana förmågor?

Det ligger redan i frågorna att svaren måste spänna över ett stort om­råde. Tillfredsställande svar kräver att man behärskar en rad ämnen, förmågor och insikter – vilka involverar kunskaper, teknisk förmåga och övning. Boken är alltså en bukett av juridisk kunskap och förmåga, retorisk teori och praktik, personliga och pedagogiska erfarenheter samt allmän kommunikativ förståelse och systematik. Idén var inte att göra en klassisk juridikbok, inte heller en bok om genomslagskraft i allmänhet, utan en bok om juridisk genomslagskraft.

Annons

Om den någonsin funnits, så är den tiden förbi, när jurister kunde betraktas som rättens tjänare, vilka objektivt sätter in problem i en rättslig ram, ur vilken det kommer ut ett resultat som bidrar till uppfattningen om gällande rätt. Man möter idag jurister i en lång rad yrken, från ledar­skap över administration till politik. I de flesta av dessa yrken är genomslagskraft en lika nödvändig och uppskattad kompetens som själva ämneskunskaperna. Bokens reflektioner, handgripliga tekniker och öv­ningar är användbara för alla jurister som arbetar med professionell genomslagskraft, oavsett deras specifika verksamhetsfält.

Bokens form är trogen mot bokens idé. Den är uppbyggd av en rad mindre kapitel som vart och ett fokuserar på ett specifikt förhållande och drar nytta av den specifika kunskap och ämnestradition som i sammanhanget har något att bidra med. Det må vara självpresentation, perspektiv på ämnet, konsten att (inte) svara på frågor, språkbehandling eller manuskripthantering. Kapitlen kan läsas självständiga och i den ordningsföljd man själv föredrar. Vi föreslår, att den läses som den är skriven: Styrd av intresse – och att man därför banar sig sin egen väg genom boken. I alla kapitel finns det hänvisningar till besläktade kapitel, så att man på ett meningsfullt sätt kan röra sig mellan kapitlen på sina egna villkor. Korshänvisningarna är markerade med (#) följt av respektive kapitel­nummer, exempelvis (se # 2), vilket hänvisar till det kapitel som kan vara ett passande ställe att inleda läsningen på. Därmed sätter vi in kapitlen i ett större sammanhang och anger skissartat deras fokus.

Författarna har många att tacka för deras hjälp. En rad processpelande studenter har gett oss konstruktiv återkoppling på idéer och övningar samt bidragit med exempel. En rad yrkesverksamma jurister har prövat övningarna och bidragit med värdefulla erfarenheter och kommentarer. Dessutom tackar vi redaktionschefen Torben W. Nielsen som har hållit projektet på spåret och cand. mag. i retorik Christina Pontoppidan som har sammanjämkat författarnas olika skrivsätt och gett textnära åter­koppling.

Mycket nöje med både läsning och praktiserande!

 


Bibliografiskt

 

4197Gabrielsen & Høedt Rasmussen: Juridisk genomslagskraft.

Översatt av Eric Bylander
Retorikförlaget 2016, s 9-10.

Author profile

Ph.d. i retorik. Undervisar bland annat på Roskilde Universitetscenter. [2016]

Author profile

cand.jur. et art. Partner i Legal Human Academy, extern lektor i juridik, Köpenhamns universitet.

Lämna ett svar