Att övertyga mellan raderna

Anders Sigrell

69,00 kr240,00 kr

När vi låter oss övertygas av andra eller själva lyckas övertyga sker det inte alltid tydligt och rationellt. Ofta är argumenten dolda mellan raderna

Rabatt? Är du medlem i Retorikförlagets vänner så får du 25% rabatt.
Logga in om du redan är god.

Beskrivning

”När vi låter oss övertygas av andra eller själva lyckas övertyga sker det inte alltid tydligt och rationellt. Ofta är argumenten dolda mellan raderna.”

Det är denna förtäckta retorik som är fokus för Anders Sigrells undersökning av språkets verktyg och fällor: hur effektiv är egentligen dold argumentation, går det att ställa upp en etisk norm för kommunikation?
Boken tar retoriken på allvar som en sökande och problemlösande kunskap: en kunskap som griper in i grundläggande frågor om demokrati, vardagligt sunt förnuft och det komplicerade sambandet mellan vår omgivande verklighet och det språk vi är hänvisade till för att förhålla oss till denna verklighet. Retoriken handlar med Aristoteles ord om ”det som kan vara på annat sätt” – och om hur vi väljer, förstår och handlar i en värld utan entydiga moraliska eller praktiska facitlistor.

Om boken

  • Anders Sigrell: “Att övertyga mellan raderna. “
  • Svenska
  • 422 sidor
  • Kr. 240:-
  • ISBN 91-974078-0-1
  • 2. utgåvan, Retorikförlaget 2001
  • eBok 2010, ISBN 978-91-975226-5-6
  • https://doi.org/10.52610/XUUY4379

Innehåll

Förord        8

1 Introduktion, forskningsläge och uppläggning        9
1.1 Forskningsuppgift        16
· Avgränsning av studiefältet
1.2 Metoder        19
1.3 Uppläggning        21
1.4 Framställningsform        22

Del I DET RETORISKA

2 Retorik och argumentationsanalys        30
2.1 Filosofiska bidrag till en retorisk argumentationsanalys        33
· Antiken · Den retoriska analysen och formell logik · H. P. Grice · J. R. Searle · Svensk forskning · Pro et contra · S. E. Toulmin
2.2 Analysens redskap        57
· Retorikens helhetssyn · Retorikens relativism · Retorik och etik · Retorik och politik · Retorik – manipulativ talekonst eller kunskapssökande ­kommunikationsteknik?
2.3 De retoriska begreppens lämplighet        76

3 Pragmadialektik och rekonstruktionsmodeller        83
· Bakgrund · Forskningsprogrammet · Metodologiska premisser · Regler för en kritisk diskussion · Fem talakter
3.1 Rekonstruktionsmodeller        94
3.2 Pragmadialektikens rekonstruktionsmodell        97
· Argumentationsstruktur · Argumentationsschema · Rekonstruktions­regler · Logiskt minimum och pragmatiskt optimum · Kommunikationsprincipen · Rekonstruktion av underförstådd ståndpunkt · Normativ bedömning

4 Informell logik och fallasier        115
4.1 Informell logik        115
4.2 Fallasier        121
4.3 Fallasier i den tv-sända vårbudgetdebatten 1997        128
· Avslutning fallasier

5 Den inskränkta rationaliteten        155
5.1 Rationalitetsbegreppet        161
5.2 En retorisk kritik        165

6 Sammanfattning av del I        170

DEL II DET UNDERFÖRSTÅDDA

7 Vad är det underförstådda?        176
· Ordboksbetydelse · Kategoriuppdelning av underförståddheter
7.1 Att förstå det underförstådda        180
· Ickebokstavligt språkanvändande · Förståelseprocessen och ickebokstavligt språkanvändande
7.2 Det underförståddas former        187
· Grammatiska underförståddheter och idiomatiska uttryck · De ­retoriska stilfigurerna · Bildmässiga stilfigurer · Kontrasterande och pragmatiska stilfigurer

8 Ironi        206
8.1 Vad är ironi?        206
· Ironi som motsatsen till det uttryckligen sagda?· Angående den tystnad som följer på ett ironiskt yttrande
8.2 Teorier om ironi        211
· Den ironiska prosodin · Kritik av Grice – ironi som något positivt och konstruktivt · Sperber & Wilsons härmningsteori · Kritik av Sperber & Wilson · Ironi som indirekt talakt · Andra teoretiska bidrag till förståelsen av fenomenet ironi · Exempel för att prova teoriernas förklaringskraft
8.3 Retorik, ironi och det underförstådda        226
· Är ironi en retorisk figur? · José Ramírez · Ett försök till ironi­definition· Den metonymiska perceptionsprocessen · Retorik och ironi · Ironiernas presuppositioner · Ansiktsbevarande · Ironi och humor · Explicit ironi · Är det möjligt att explicitgöra alla underförståddheter? · Argumentationsteoretiska skolbildningar och ironi

9 Entymem        261
· Ingen consensus omnium scriptorum · Den föraristoteliska entymemuppfattningen · Aristoteles kritik av en sofistisk entymem­uppfattning · Aristoteles och konklusionens underförståddhet · Mellan Aristoteles och 1900-talets nyväckta intresse · Consensus omnium scriptorum? · Aristoteles, non sequitur och medveten intentionalitet · Modern retorikteori och entymem · Avslutning entymem

10 En modell för det underförståddas indelning        297
· Aspekter av det underförstådda som lämnas obeaktade · En modell för olika typer av underförståddheter · Val som ett resultat av påverkan

11 Sammanfattning av del II        307

DEL III DET PERSUASIVA

12 Carl Bildts tal till nationen den 9/2 1992        313
12.1 Kontext och tillkomsthistoria        314
12.2 Retorisk analys av Carl Bildts tal till nationen        317
· Dispositio · Intellectio · Inventio · Elocutio · Actio och pronun­tiatio · Sammanfattning av den retoriska översiktsanalysen
12.3 Underförståddheter i Carl Bildts tal till nationen        343
· Kognitiv dissonans · Avslutning analys

13 Mätning av retorisk effekt        368

14 Retorisk effekt av underförstådd budskaps­-
förmedling – sammanfattande kommentarer        385

Litteratur och källförteckning        405

Bilaga: Fallasier          417

Om Anders Sigrell

altAnders Sigrell är professor i retorik vid Lunds Universitet.

Ytterligare information

Vikt 0,42 kg
Version

Fysisk, Digital (pdf)