Delade meningar

Tommy Bruhn

69,00 kr125,00 kr

I sin avhandling diskuterar Tommy Bruhn flertydighet som en typ av ­retoriskt agerande. Retorisk flertydighet är observerbar för den som är uppmärksam på att publiken är sammansatt av olika delpubliker och har en viss kännedom om deras skilda uppfattningar. Det vill säga, retorisk flertydighet går att upptäcka genom att förstå ett uttryck i relation till den historia av ­dialog uttrycket ingår i

Rabatt? Är du medlem i Retorikförlagets vänner så får du 25% rabatt.
Logga in om du redan är god.

Beskrivning

Delad är ett paradoxalt och flertydigt ord, eftersom det betyder både förenad och sepa­rerad samtidigt. När vi säger att det råder delade meningar om ­någonting, brukar vi mena att folk är oense. Men när vi säger att vi delar en uppfattning, menar vi att vi är överens.

I sin avhandling diskuterar Tommy Bruhn flertydighet som en typ av ­retoriskt agerande. Retorisk flertydighet är observerbar för den som är uppmärksam på att publiken är sammansatt av olika delpubliker och har en viss kännedom om deras skilda uppfattningar. Det vill säga, retorisk flertydighet går att upptäcka genom att förstå ett uttryck i relation till den historia av ­dialog uttrycket ingår i.

Avhandlingens empiriska undersökningar rör sig om partiledare som ­försöker skapa och motivera samarbete inom sina respektive parti­organisationer. Den ene, Fredrik Reinfeldt, uttryckte sig på sätt som kunde möjliggöra enighet kring den partiförnyelse som han förespråkade, för att Moderaterna gemensamt skulle kunna göra en stark valrörelse och därmed få förverkliga förnyelsens politiska ­vision. Den andre, Lars Werner, uttryckte sig på sätt som skulle möjliggöra för Vänsterpartiet Kommunisterna att lösa de interna konflikter som hotade deras möjligheter att alls fungera som ­politisk organisation.

Avhandlingens teoretiska, metodologiska och empiriska bidrag är till nytta för såväl retoriker som andra som intresserar sig för kommunikationens roll i ­sociala, historiska och ideologiska utvecklingsprocesser.

.

Om boken

  • Tommy Bruhn: “Delade meningar. Retorisk flertydighet och den pluralistiska publiken i politiska förnyelseprocesser”
  • Språk: Svenska
  • 320 sidor
  • 120:-
  • ISBN 978-91-86093-31-0 · Studia Rhetorica Lundensia 3, ISSN 2002-2018
  • Retorikförlaget 2018
  • Tillgänglig som fysisk bok eller som eBok (pdf, ISBN 978-91-86093-32-7).
  •  https://doi.org/10.52610/GNUN7212
Icon

Abstract, summary & references 1.15 MB 13 downloads

...

Se Tommy Bruhn berätta om flertydigheter, otydligheter, undvikanden och diplomatiska formuleringar:

 

Innehåll

I. Inledning [Läs i fulltext] 9
1.1 Utgångspunkter 12
1.2 Syfte 16
1.3 Forskningsfrågor 17
1.4 Material 18
1.5 Disposition 20

2. Det flertydiga uttrycket 25
2.1 Retorik 27
2.1.1 Flertydighet, grundläggande definitioner 29
2.2 Språk, kommunikation och flertydighet 32
2.2.1 Dialogik, kontext och det flertydiga uttrycket 32
2.2.2 Klarhetsnormen och dess dilemman 36
2.2.3 Pragmatik, språkligt samarbete och kontext 38
2.2.4 Att flertydiggöra en term 41
2.3 Flertydighet i retorisk stilistik 42
2.3.1 Amfiboli och flertydighet i kanonisk retorik 45
2.3.2 Disjunktiv och additiv flertydighet:
antingen/eller, både/och 47
2.3.3 Amfiboli som pragmatiska åtaganden, och dess etik 49
2.3.4 Adianoeta, hundvisslor och dolda budskap 52
2.3.5 Konjunktivitet: Flertydighetens konfigurativa funktion 55
2.4 Flertydigt övertygande 58
2.5 Sammanfattning 61

3. Flertydiga handlingar 67
Mellan uttryck och publik

3.1 När publiken gör motstånd och när det är meningen 69
3.2 Att bjuda in flera publiker 72
3.3 Den individuella mottagaren och konceptuella kiasmer 74
3.4 Den retoriska situationen och motsättningar i den 76
3.4.1 Motsättningar som problem och retorisk flertydighet
som medling 79
3.5 Sammanfattning 82
4. Ett pluralistiskt publikbegrepp 87
4.1 Den empiriska publiken som en offentlighet 89
4.1.1 Uttrycket i en offentlig sfär 92
4.2 Publiken som den uttrycks 95
4.2.1 Den sammansatta publiken 96
4.2.2 Persona 100
4.2.3 Konstitutiv retorik och offentligheter 104
4.3 Normativa utgångspunkter 107
4.3.1 En demokratisk offentlig sfär 108
4.3.2 Kriterier för en retoriskt väl fungerande offentlighet 110
4.4 Retorisk flertydighet och demokratiskt ledarskap 114
4.5 Sammanfattning 116

5. Analytiska infallsvinklar 121
5.1 Partiförnyelser och deras deltagare 122
5.2 Tillvägagångssätt 124

6. ”Vi skall revidera och gå vidare” 131
Lars Werners inledningsanförande på VPK-kongressen 1990

6.1 Centrala teman i VPKs interndebatt 134
6.2 Strategiskt förarbete 138
6.3 Publiker 140
6.4 Material 142
6.5 Alla kan ha fel ibland 143
6.5.1 En förlåtande polemik 145
6.5.2 Revolution och reformism 148
6.5.3 Ett gemensamt projekt i EG 151
6.5.4 Att medla i djupa konflikter 153
6.5.5 Öststatskontakterna 157
6.5.6 Den marxistiska analysens roll i VPK 161
6.5.7 Från historien mot framtiden 169
6.5.8 Att mana till samarbete 173
6.5.9 Namnfrågan 175
6.6 Reception och reaktioner 181
6.7 Slutsatser 187

7. ”Välkomna till de Nya Moderaterna” 193
Fredrik Reinfeldts tal vid Moderaternas partistämma 2005

7.1 Det politiska landskapet under Moderaternas förnyelse 194
7.2 Strategiskt förarbete 197
7.3 Publiker 200
7.4 Material 204
7.5 Historisk kontinuitet och en flertydig frihet 206
7.5.1 Att göra genomförbar politik, eller politik genomförbar 212
7.5.2 Förtäckta förmaningar 217
7.5.3 Utgifter och eftergifter 222
7.5.4 ”Sveriges nya arbetarparti”, LAS och Lex Britannica 227
7.5.5 En enande avslutning 231
7.6 Moderata reaktioner 235
7.7 Slutsatser 239

8. Diskussion och slutsatser 245
8.1 Likheter och skillnader mellan fallen VPK och Moderaterna 246
8.2 Flertydighet som stil: En vidgad definition av Amfiboli 253
8.3 Konfiguration av sammansatt publik 257
8.3.1 Ambipersona: orkestreringen av publiken 260
8.3.2 Ambipersonan, retorn och publikerna 265
8.4 Flertydighet och övertygande 269
8.5 Det etiska retoriska ledarskapet i en offentlighet 272
8.5.1 Normativitet för flertydighet
och den sammansatta publiken 280
8.6 Sammanfattning av avhandlingens teoretiska bidrag 283
8.7 Reflektion 289

8.8 Summary in english 295

Efterord 302

Referenser 305
Register 319

 

Om Tommy Bruhn

Tommy Bruhn är ­forskare och lärare i ­retorik, verksam vid ­institutionen för ­kommunikation och medier på Lunds ­universitet. Delade meningar är hans doktorsavhandling, som gav honom doktorsexamen vid disputationen i Lund, 28 september 2018.

Ytterligare information

Vikt N/A
Version

Fysisk, eBok (pdf)

Författare