Rhetorica Scandinavica #70 (2015)

64,00 kr109,00 kr

Nr 70/2015; Temanummer om imitatio

Rabatt? Är du medlem i Retorikförlagets vänner så får du 25% rabatt.
Logga in om du redan är god.

Artikelnr: 15070 Kategori: Etiketter: ,

Beskrivning

Innehåll i detta nummer:

Christine Isager & Anders Sigrell: “Temaintroduktion: Efterligning!

Intro s 9-13


Anders Eriksson: “Läsa, lyssna, skriva, tala – imitatio som progression i de retoriska övningarna progymnasmata

Retorik är ett undervisningsämne, men hur bör undervisningen i retorik utformas? Undervisningen i retorik borde syfta till att eleverna eller studenterna ska bli goda talare eller skribenter. Det centrala begreppet i retorikens undervisningstradition är imitatio. Efterbildningen står som en bro mellan den teoretiska undervisningen och det praktiska talandet och skrivandet. Både hos Quintilianus och i progymnasmata finner vi en progression i sju steg: lectio, högläsning; praelectio, textanalys; memoria, utantillärande; parafrasis, omskrivning med egna ord; conversio, överföring till olika språkliga uttrycksformer; recitatio, uppläsning av den bearbetade versionen; och correctio, muntlig bedömning i klassrummet.
Abstract s 5 · Artikel s 14-37


Jette Barnholdt Hansen: “Gør som jeg – imitatio i retorisk stemmebrugsundervisning

Imitatio som didaktisk metode i retorisk stemmebrugsundervisning omfatter først og fremmest undervisers demonstration af stemmeøvelser, som siden efterlignes af den studerende. Da undervisningen har til formål at udvikle den studerendes individuelle stemme og performative talent, er det en stående pædagogisk udfordring for en talelærer ikke at præge den studerende for meget med sin actio, så undervisers vokale kendetegn og kropssprog reproduceres i for stort omfang. Nogle indsatsområder kan imidlertid sikre, at fokus på den studerendes autonomi fast­holdes inden for rammerne af en moderne stemmebrugspraksis, der stadig er forankret i den klassiske imitatio-tradition. Det gælder bl.a. bevidst brug af metakommunikation, ­italesættelse af dynamiske roller for både underviser og studerende, der kan understøtte den vokale udvikling, og brug af ny teknologi, der kan introducere nye forbilleder for den studerende.
Abstract s 6 · Artikel s 38-50.


Christina Matthiesen: “(U)synlig læring og modeltekster – erfaringer med elevstyret imitatio i modersmålsundervisning

Den i Skandinavien ­meget ­udbredte genrepædagogik har visse ligheder med retorikkens imitatiotradition, og ­tilgangenes styrker og svagheder er ikke så forskellige. Begge tilgange kan kritiseres for at være færdighedsorienterede og reproducerende frem for dannelsesorienterede og for­andrende. Artiklen beskriver tilgangenes mål og værdi og bidrager til en diskussion af ­disse gennem en præsentation af et aktionsforskningsorienteret casestudie i elevstyret ­imitatio baseret på et samarbejde med to gymnasielærere i dansk. Casestudiet viser, hvordan lærervalgte modeltekster har signifikant betydning for elevers tilgang, og hvordan ­elever samtidig kan arbejde selvstændigt og kritisk med selvvalgte modeltekster, herunder sætte sig mål for egen udvikling som skriver og retor og skabe hensigtsmæssige aflejringer.
Abstract s 7 · Artikel s 51-73.


Tina Kindeberg: “Läraren som förebild – tilltro som grundläggande villkor för förebildligheten som pedagogiskt stöd

Förebild­ligheten som pedagogiskt stöd är beroende av att känslan av tilltro mellan lärare och ­studerande är ­närvarande. Grunden för detta antagande kan knytas till människans väsen som biologisk, moralisk och politisk individ. I den muntliga relationen är lärare och ­studenter bundna till dessa förutsättningar som möter frågorna: Vad är ett vi? Vad gör vi? Vad ­skapar vi?  Hur förebildligheten kan knytas till dessa frågor och på vilka grunder de har betydelse för ­närvaron av tilltro är här i fokus. Specifikt uppmärksammas den pedagogiska retoriska innebörden i begreppet tilltro i relation till talets tidsrörelser, vänskapens dubbla funktion och vikten av att beakta den pedagogiska situationen från ett kollektivt per­spektiv, som ett vi. Dessa kvaliteter är inbördes beroende och påverkar tilltrons peda­gogiska retoriska funktion. De måste därför beaktas om vi vill förstå läraren som ­potentiell förebild.
Abstract s 8 · Artikel s 74-91

 


Recensioner

Sine Halkjelsvik Bjordal anmelder: Christian Kock: Ordets magt; Christian Kock: De svarer ikke. Fordummende uskikke i den offentlige debat; Christian Kock (red.): Debatkultur på nedtur – den politiske debat under lup; Christian Kock: Retorisk praksis, s 92.


Om detta nummer:

  • Språk: Norska, danska, svenska
  • Antal sidor: 100
  • ISSN: 1497-5045
  • nr 2 2015

Ytterligare information

Vikt N/A
Version

Fysisk, Digital