Topos som meningsskapare

Maria Wolrath Söderberg

59,00 kr180,00 kr

Den här avhandlingens långsiktiga mål är att bidra till en högskoledidaktik som förmår hantera föränderlighet, motstridighet och mångsidiga problem. En sådan didaktik bör emellertid vara förankrad i en reflekterad teori om meningsskapande. Avhandlingen pr

Rabatt? Är du medlem i Retorikförlagets vänner så får du 25% rabatt.
Logga in om du redan är god.

Artikelnr: 4182 Kategorier: , , Etiketter: , , , ,

Beskrivning

Den här avhandlingens långsiktiga mål är att bidra till en högskoledidaktik som förmår hantera föränderlighet, motstridighet och mångsidiga problem. En sådan didaktik bör emellertid vara förankrad i en reflekterad teori om meningsskapande. Avhandlingen prövar vilka bidrag den retoriska toposläran kan ge till en sådan teori.

Toposläran utvecklades som en kognitiv verktygslåda för tänkande och argumentation i problematiska, föränderliga och mång­facetterade frågor. Den byggde på antagandet att teman, skäl och ­resonemangssätt som tidigare fungerat för liknande syften skulle kunna återvinnas på nya frågor. Genom att ställa dem mot varandra i debatt och på så vis kritiskt undersöka dem kunde man åstadkomma en mångsidig perspektivprövning. Toposläran var kopplad till ett ­doxologiskt synsätt som har mycket gemensamt med dagens socialkonstruktivistiska förståelse av kunskap, men den var inte på samma vis förbunden med någon utbyggd teori om lärande.
Denna avhandling undersöker förutsättningarna för en sådan teori.

Om boken

  • Maria Wolrath Söderberg: “Topos som meningsskapare. “
  • Språk: Svenska
  • 224 sidor
  • 120:-
  • ISBN 978-91-86093-16-7 · Örebro Studies in Rhetoric 7, ISSN 1652-3970 · Södertörn Doctoral Dissertations 70, ISSN 1652-7399
  • Retorikförlaget 2012
  • Tillgänglig som fysisk bok eller som eBok (pdf).

Innehåll

Förord       7

Kapitel 1 – Inledning       11
Den mångperspektiviska högskolepedagogikens problem       11
Toposläran       14
Meningsskapande, kunskap och lärande      16
Avhandlingens syfte och förhållande till forskningsfältet      18
Avhandlingens uppläggning och metod      20
Toposlärans bidrag till vår förståelse av meningsskapande      23

Kapitel 2 – Huvudlinjer i toposlärans framväxt       27
Embryon till toposläran      31
Topostanken före toposläran      35
Den retoriska toposlärans kontext      39
En sofistisk rörelse      41
Sofisterna som pedagoger      47
Toposlärans födelse      49
Gorgias toposlära      50
Protagoras toposlära      51
Isokrates toposlära      53
Olika sofistiska toposbegrepp och deras gemensamma drag      54
Aristoteles toposlära      56
Aristoteles texter om topos      59
Aristoteles toposbegrepp      62

Kapitel 3 – En topisk syn på kunskap       67
Den kollektiva aspekten på kunskap      70
Doxa – den gemensamma klokheten      70
”Människan är alltings mått”      73
Doxa som samhällsbärare och utvecklingspotential      80
Endoxa – resurser för den osäkra kunskapen      81
Den språkliga aspekten på kunskap      83
Logos – språk och tänkande i ett      84
”Inget är” – en retorisk meningsteori      86
Logos som kunskapsutvecklande kraft      89
Den argumentativa aspekten på kunskap      93
Det finns alltid motstridiga logos      93
Den antilogiska dialogen som kunskapsutvecklare      96
Att göra det svaga logoset starkare      99
Den praktiska aspekten på kunskap      102
Fronêsis – den praktiska klokheten      102
Kairos – det rätta tillfället      106

Kapitel 4 – Ett förslag till en utvecklad toposmodell       111
Ett modernt toposbegrepp      111
Topos i sitt retoriska begreppsfält – en sammanfattning      114
Tre sätt att förstå topos      115
Topos som diskursiva verktyg      117
Topos som argumentativa vanor      122
Topos som mötesplatser för meningsskapande      123

Kapitel 5 – En topisk syn på meningsskapande      127
Hur topos kan belysa meningsskapandets kollektiva aspekter      127
Hur topos kan belysa meningsskapandets språkliga aspekter      134
Vi överbrygger meningsklyftor med topos      137
Figuren som urtypiskt tanketopos      142
Begreppen som tanketopos      151
Topos som verktyg för generalisering och partikularisering      154
Hur topos kan belysa meningsskapandets argumentativa aspekter      157
Tänkande som en inre topisk överläggning      159
Interproblematicitet genom enthymem      163
Argumentationens topiska dimensioner      170
Hur topos kan belysa meningsskapandets praktiska aspekter      180
Topos och kritiskt tänkande-traditionen      183
Topos som verktyg för kritiskt tänkande      189

Kapitel 6 – Ett förslag till en topisk didaktik       195
Några topiska övningar      199

Referenser      208
Äldre texter      208
Senare texter      209

Personregister      218

Om Maria Wolrath Söderberg

Maria Wolrath Söderberg är adjunkt vid retorikämnet vid Södertörns Högskola. “Topos som meningsskapare” är hennes avhandling, som gav henne doktorsgraden vid disputationen 21 september 2012.

Ytterligare information

Vikt N/A
Version

Fysisk, eBok (pdf)