Temanummer av Rhetorica Scandinavica

Med nr 84/2022 är nu snart ett nytt temanummer klar: Kroppens retorik.

“Samtidigt som de flesta retorikforskare är överens om att actio har en funktionell betydelse i retorisk kommunikation råder en viss osäkerhet över hur actio kan införlivas i retorisk teori och analys. Detta medför att många studier av och samtal om actio kan uppfattas som mindre stringenta och godtyckliga. Problemet är att det saknas begrepp, alternativa synsätt och tillvägagångssätt för ett retoriskt förhållningssätt till actio. Detta temanummer av Rhetorica Scandinavica ger exempel på hur det kan låta sig göras. De sex artiklarna visar utifrån olika perspektiv och vetenskaper vad kroppen kan uppleva, vad den förmedlar och hur den kan talas om samt speglar det fält som ickeverbal kommunikationsforskning utgör. Med bidrag från såväl historia, fenomenologi, retorik som språk analyseras alltifrån politiska tal till arkitektur”.
(Marie Gelangs introduktion)

Läs mer och beställ numret (pdf) här. Alla artiklar finns i fulltext och som pdf.