Retorik som det möjligas konst

Föremålet för artikelns intresse är förhållandet mellan retorik och politik. Författarna vill med hjälp av följande närläsning beskriva hur relationen mellan retorik och politik kommer till uttryck i Chaïm Perelmans och Quentin Skinners texter. ­Artikeln visar att bägge författare betonar övertygandet och handlingen som centrala kännetecken för den politiska ­retoriken. Men medan dessa element utgör själva kärnan i Skinners teori, ges de endast en underordnad plats i Perelmans nya retorik

Läs mer…