Varaktighetens retorik

Under svensk medeltid försågs många kyrkklockor med inskrifter och dessa var ofta författade på latin. Klockorna hängdes därefter upp i kyrktorn och klockstaplar och hade därför en tämligen avgränsad läsekrets. Frågan om läsare och texternas funktion blir central. Förevarande artikel vill diskutera dessa inskrifters funktion och syfte i det medeltida samhället med hjälp av olika retoriska infallsvinklar, främst utifrån begreppen ’retorisk situation’ och ’genre’. Avslutningsvis skisseras en möjlig definition av ’varaktighetens retorik’, (alltså hur en inskrift får retoriskt kraft) utifrån den tidigare diskussionen

Läs mer…

Dyra och dugliga dygder

Orationer från svensk stormaktstid, exempelvis skrivna kring Gustav II Adolfs död, uppvisar en djup och stark kunskap om lovprisningens topiker – vad som bör hyllas och hur. Denna artikel vill visa hur tidigmoderna retoriska handböcker traderar de klassiska föreskrifterna om topikval inom genus demonstrativum, samt lyfta fram och problematisera lovprisningens roll under denna epok.

Läs mer…