Rhetorica Scandinavica #65 (2013)

60,00 kr99,00 kr

Ordinarie nummer; vol 17 #3

Rabatt? Är du medlem i Retorikförlagets vänner så får du 25% rabatt.
Logga in om du redan är god.

Artikelnr: 15065 Kategori:

Beskrivning

Innehåll i detta nummer:

Mats Rosengren: “Social mening – en retorisk fråga

Traditionellt sett har retorikvetenskapen adresserat meningsfrågor med utgångspunkt från en avsändares uppsåt att på ett eller annat sätt påverka sin publik. I ljuset av den kritik som under de senaste decennierna, inom human- och samhällsvetenskaperna, riktats mot de traditionella begreppen för mening, kunskap, politik och makt framstår det idag som önskvärt att komplettera och delvis omarbeta denna traditionella retoriska syn på mening. Att enbart fokusera på hur mening genereras inom eller mot bakgrund av typiska retoriska situationer förslår inte. I denna essä argumenterar jag för att utvidga det retoriska meningsbegreppet till att omfatta också social mening,  såsom detta senare begrepp kan utformas med utgångspunkt från Ernst Cassirers och Cornelius Castoriadis filosofiska antropologier.
Abstract s 4 · Artikel s 8-24


Marie Lund: “Taleskrivning og stil

Artiklen undersøger taleskrivning for andre med nedslag i moderne retoriske teorier og antikke kilder, sidstnævnte med et særligt fokus på begrebet for dramatisk karakter­dannelse: ethopoiia. Undersøgelsen foretages ud fra to perspektiver: det ene anskuer talen som en skræddersyet klædedragt der skal være tilpasset taleren, det andet anser talen for at udtrykke talerens personlighed. Særligt den sidste forståelse synes at dominere moderne taleskrivnings teori og praksis. Artiklen konkluderer at der er behov for et tredje perspektiv som tillader et mere dynamisk og konstitutivt grundlag for at forstå taleskrivning ud fra.
Abstract s 5 · Artikel s 41-59


Anita Norlund: “Meningsbrytningar i olika former

Meningsskiljaktigheter kan uttryckas på olika vis. Inte sällan ställs ett antagonistiskt sätt mot ett deliberativt. Författarens intresse är att utmana denna tudelning och vidga den genom att föreslå ytterligare två sätt, ett relativistiskt och ett agonistiskt. Chantal Mouffes resonemang om olika demokratiformer tas som utgångspunkt för en operationalisering av de fyra formerna, som i sin tur illustreras med en variation av empiriska exempel. Artikeln avslutas med kritiska aspekter på de olika kategorierna.
Abstract s 6 · Artikel s 40-53


Jonas Bakken & Jens E. Kjeldsen: “Talernes fortolkere. Retorikkeksperter i skandinavisk dagspresse 2001–2010

Gjennom en analyse av 589 artikler fra 18 aviser i perioden 2001–2010 undersøker denne artikkelen hvilken rolle retorikkeksperter har fått i skandinavisk dagspresse. Sentrale forskningsspørsmål er hvem retorikkekspertene er, hvor ofte de uttaler seg, hvilke temaer de uttaler seg om, og hvorvidt de formidler egne forskningsresultater eller kommenterer aktuelle nyhetssaker. Hovedfunnet er at bruken av retorikkeksperter i dagspressen er økende, og at denne typen eksperter først og fremst hentes inn for å kommentere politiske taler og debatter. Analysen viser også at retorikkeksperter fra det private konsulentmarkedet ofte opptrer i svenske aviser, mens de danske og norske avisene i hovedsak henter sine retorikkeksperter fra akademia.
Abstract s 7 · Artikel s 55-72


Recension

Patrik Mehrens recenserar Alexander Stagnells Etik, retorik, och politik, s 73

Artikelrop: NKRF V i Lund (oktober 2014)

Artikelrop: Temanummer om Efterligning Temanummer om Efterligning (deadline november 2014)


Om detta nummer:

  • Språk: Dansk, svenska
  • Antal sidor: 80
  • ISSN: 1397-0534
  • nr 3/2013

Mer information

Vikt0,2 kg
Version

Fysiskt ex, Digitalt ex (pdf)